Triển khai thực hiện Luật Viên chức, Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Căn cứ Thông tư số 08/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.  Ngày 11/7/2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành các Quyết định số 2000/QĐ-BGDĐT; Quyết định số 2001/QĐ-BGDĐT; Quyết định số 2002/QĐ-BGDĐT; Quyết định số 2003/QĐ-BGDĐT về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Với mục tiêu chung là trang bị kiến thức, kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp và bồi dưỡng thái độ tích cực cho học viên trong hoạt động nghề nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập chương trình được thiết kế gồm 08 chuyên đề, bố cục thành 03 phần:

– Phần I: Kiến thức chung (gồm 03 chuyên đề).

– Phần II: Hoạt động nghề nghiệp (gồm 05 chuyên đề).

– Phần III: Phổ biến, hướng dẫn, viết thu hoạch.

Thời gian bồi dưỡng:

– Tổng thời gian là: 03 tuần x 05 ngày làm việc/tuần x 08 tiết/ngày = 120 tiết (có thể tổ chức vào ngày nghỉ, tổng thời gian 120 tiết).

– Phân bổ thời gian:

+ Lý thuyết, thảo luận: 72 tiết;

+ Giải quyết bài tập tình huống, hướng dẫn thực hành: 44 tiết;

+ Đánh giá kết quả bồi dưỡng: 04 tiết

Với mục tiêu cụ thể được đặt ra là sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng học viên có thể:

a) Tóm tắt được chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục và có thể triển khai thực hiện vào các nhiệm vụ được giao;

b) Phân tích được được những nội dung cơ bản về quản lý nhà nước đối với giáo dục phổ thông (GDPT);

c) Tìm hiểu được các xu thế cập nhật về phát triển giáo dục phổ thông (GDPT) trên thế giới, các quan điểm đổi mới giáo dục trong bối cảnh hiện nay;

d) Trình bày được vai trò, vị trí, trách nhiệm và tầm quan trọng của việc phát triển chuyên môn nghiệp vụ trước yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục. Chủ động trong phát triển nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông;

đ) Vận dụng được những kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ phù hợp với chức danh nghề nghiệp giáo viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 là một trong 14 đơn vị đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập từ năm 2017. Trải qua gần 6 năm thực hiện công tác bồi dưỡng, Nhà trường luôn là địa chỉ uy tín, tin cậy của nhiều giáo viên, học viên các cấp học và các đơn vị liên kết. Thực hiện các Quyết định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo về bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 mong muốn được đồng hành cùng giáo viên mầm non, phổ thông trong cả nước.

Quý đơn vị có nhu cầu bồi dưỡng, tổ chức, liên kết vui lòng liên hệ số điện thoại: 0964131992 (Mr. Phúc).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *