Ngày 5/4/2021 Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 11/2021/ TT-BGDĐT và Thông tư 12/2021 TT-BGDĐT về nội dung Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người học có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên các cấp.

Căn cứ theo Thông tư đối tượng tham gia và thời lượng, khối lượng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm được quy định như sau:

– Đối với cấp viên tiểu học theo Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT:

    + Người học có bằng cử nhân chuyên ngành Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học được tham gia chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tiểu học.

    + Khối lượng chương trình gồm 35 tín chỉ, trong đó, phần bắt buộc có 31 tín chỉ (TC) và phần tự chọn có 04 TC.

– Đối với cấp THCS, THPT theo Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT:

    + Người học có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp THCS, THPT có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS, THPT được tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng dạy tại các THCS và THPT.

    + Thời lượng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm gồm:

Khổi học phần chung có 17 tín chỉ và khối học phần nhánh có 17 TC thuộc THCS, 17 TC thuộc THPT.

Các Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 22/5/2021.