Họp triển khai nội dung một số chương trình Bồi dưỡng theo TCCDNN giáo viên

2017-10-23 14:00 - 2017-10-25 16:07

(PH4.7 – Nhà 8 tầng; TP: BGH, Viện NCSP, Trưởng phòng Đào tạo, lãnh đạo các Khoa, Bộ môn TL-GD và các giảng viên đang giảng dạy & sinh hoạt tại các nhóm chuyên môn theo ngành