Hội nghị BCH Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội giới thiệu nguồn quy hoạch BTV, BT, P.BT nhiệm kỳ 2020-2025 (TP: theo Giấy triệu tập).

2017-08-28 08:00 - 16:00

Hội nghị BCH Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội giới thiệu nguồn quy hoạch BTV, BT, P.BT nhiệm kỳ 2020-2025 (TP: theo Giấy triệu tập).