Đón lưu học sinh Lào tại Trường T78, T80

2017-08-31 06:00 - 16:41

Đón lưu học sinh Lào tại Trường T78, T80 (theo Kế hoạch của P. KHCN&HTQT).