TS. CAO BÁ CƯỜNG

Viện trưởng

Phòng làm việc: Tầng 2, nhà A1

TS. NGUYỄN THỊ VIỆT NGA

Phó Viện trưởng

Phòng làm việc: Phòng 7.2, Nhà A2

Di động: 0984.240.449

Email: nguyenthivietnga@hpu2.edu.vn

PGS.TS NGUYỄN VĂN TUYÊN

Phó Viện trưởng

Phòng làm việc: Phòng 7.6, Nhà A2

Di động: 0974.774.799

Email: nguyenvantuyen83@hpu2.edu.vn

ThS. ĐẶNG VĂN CƯỜNG

Phòng làm việc: Phòng 7.1, Nhà A2

Di động: 0987.464.022

Email: dangvancuong@hpu2.edu.vn

 

 

ThS. NGUYỄN THỊ HOÀI

Phòng làm việc: Phòng 7.4, Nhà A2

Di động: 0974.075.268

Email: nguyenthihoai@hpu2.edu.vn

 

CN. NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Phòng làm việc: Phòng 7.5, Nhà A2

Di động: 0973.941.703

Email: nguyenthihuong71@hpu2.edu.vn

 

ThS. VŨ HỒNG PHÚC

Phòng làm việc: Phòng 7.1, Nhà A2

Di động: 0964.13.1992

Email: vuhongphuc@hpu2.edu.vn

 

CN. NGUYỄN THỊ TĨNH

Phòng làm việc: Phòng 7.5, Nhà A2

Di động: 0978.992.290

Email: nguyenthitinhhcth@gmail.com